Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Wojciech Łapiński SUMUS WYDAWNICTWO, ul. Piłkarska 6, 05-220 Zielonka, NIP: 1251490657, REGON: 369041705, adres e-mail: sklep@sumuswydawnictwo.pl, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).
 4. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych, niż domena Serwisu.
 5. Natychmiast po wyświetleniu Serwisu Usługobiorca obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie.

 

 1. Definicje:
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 3. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 4. Usługodawcy – rozumie się przez to Wojciecha Łapińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Łapiński SUMUS WYDAWNICTWO, ul. Piłkarska 6, 05-220 Zielonka, NIP: 1251490657, REGON: 369041705, adres e-mail: sklep@sumuswydawnictwo.pl;
 5. Usługobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu,
 6. Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem https://dominikchmielewski.pl/ prowadzony przez Usługodawcę,
 7. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu.

 

 • Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
 2. udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie, zawierających w szczególności informacje o działalności Usługodawcy;
 3. umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w ramach Serwisu,
 4. usługa Newslettera.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych, Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, a także do całkowitego usunięcia Serwisu.

 

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
 3. komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
 4. dostęp do sieci Internet,
 5. odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 6. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Serwisu mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych Usług elektronicznych świadczonych w ramach Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.
 7. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Serwisu umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Usługobiorcę z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na świadczeniu usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą zapisania się przez Usługobiorcę do Newslettera poprzez wypełnienie formularza subskrypcji.
 5. Użytkownik może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 3, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sumuswydawnictwo.pl lub klikając w link anulujący subskrypcję w otrzymanej wiadomości e-mail.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne
 2. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 3. Usługobiorca może złożyć reklamację pisemnie lub drogą mailową na adres Usługodawcy.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Usługobiorca może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 3. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).